login
Oturum aç
Anasayfa
Yardım ve sorular
Haberler ve duyurular
İletişim bilgileri
Dairemiz
Şube ve bürolar
İstatistikler
Mevzuat
Yasalar
Yasa gücünde kararnameler
Yönetmelikler
Gelir basamakları
Form ve dilekçeler
Online işlemler
Sigortalı işlemleri
İşyeri İşlemleri
Banka İşlemleri
Eczane İşlemleri
Doktor İşlemleri
Hastane İşlemleri
Müracaat takibi
Tüm işlemler
YARDIM
ANASAYFA
YARDIM
SİGORTALI GİRİŞİ
Sosyal sigorta numaramı nasıl öğrenebilirim?
Sosyal sigortalar dairesinin web sitesinden sigorta numaranız olmadan kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve baba adınız ile giriş yaparak bu bilgiye ve diğer kayıtlı bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
Sigorta numaramı ve kimlik numaramı bilmeme ve doğru yazmama rağmen giriş yapamıyorum. Neden olabilir?
En sık karşılaşılan sorun, ilk defa 2008 öncesi sigortalanan çalışma izinli sigortalıların gerçek kimliği yerine sıradan verilen altı haneli bir numaranın kayıtlı olmasıdır. Bu numarayı öğrenmek için Facebook sayfamızdan yardım alabilirsiniz.
İşe giriş-çıkış bilgilerimde ve/veya prim yatırımlarında eksiklikler ve/veya hatalar var. Ne yapmalıyım?
Öncelikle çalıştığınız kurumun yetkili muhasiplerine danışmalısınız. Sorununuz giderilemiyorsa, Sosyal Sigortalar Dairesi şubelerinde görevlendirilmiş sigorta müfettişlerine başvurarak haklarınızın ne olduğunu öğrenebilirsiniz.
EMEKLİLİK
Emekli olabilir miyim, olabilirsem ne kadar maaş alacağımı öğrenmek istiyorum. Nereden bilgi alabilirim?
Emekliliğe hak kazanıp kazanmadığınız, kazanmışsanız ise ne kadar maaş alabilirsiniz sorusunun cevabı, kayıtlarınızın ve durumunuzun detaylı incelenmesi sonrasında verilebilir. Müdürlüğümüzdeki yaşlılık servisine başvurabilirsiniz.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
İsteğe bağlı sigortalılık nedir?
İsteğe bağlı sigorta, yasaya göre zorunlu sigortalı sayılmayanların, prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmalarını sağlayan sigortadır.
İsteğe bağlı sigortalılığın koşulları nelerdir?
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için yasaya tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışılmaması; kendi çalışmaları nedeniyle yasadan veya üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalar uyarınca hizmet birleştirilmesinden dolayı aylık bağlanmamış olması; 18 yaşını doldurmuş bulunulması ve isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle kuruma başvuruda bulunulması gerekir.
İsteğe bağlı sigorta primleri nasıl ödenir?
İsteğe bağlı sigortalılar, 1’inci basamak ile 20’nci basamak arasında seçmiş oldukları basamağa tekabül eden prime esas kazanç üzerinden malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin tamamını kendileri öderler. Zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen sürelerin tespiti halinde iptal edilerek, bu süreye ilişkin ödedikleri primler, faiz uygulanmaksızın iade edilir.
Prim ödenmemesi durumunda isteğe bağlı sigortalılık sona erer mi?
İsteğe bağlı sigorta primlerini, primi ödenmiş son aydan veya sigortalı olduğu tarihten itibaren en geç yedi ay içerisinde gecikme zammı ile birlikte ödemeyenlerin sigortalılıkları, primi ödenmiş son aydan veya ilk sigortalı oldukları tarihten itibaren sona erer.
EVLENME YARDIMI
Evlenme yardımından nasıl yararlanabilirim?
Evlenme yardımı alabilmeniz için, evlenme tarihinden önceki son bir yılda en az 120 günlük, toplamda ise en az 720 günlük sigorta priminizin yatırılmış olması gerekmektedir.
Evlenme yardımı için ne zaman müraacat etmeliyim?
Evlenme yardımından yararlanabilmek için, evlenme tarihinden itibaren 90 gün içerisinde başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.
Evlenme yardımına müracaat etmek için gereken belgeler nelerdir?
KKTC evlenme belgesinin orijinali ve bir fotokopisi ile evlenme yardımı için başvuru yapabilirsiniz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti evlilik cüzdanınız var ise, evlenme cüzdanınızın ilk yedi sayfasının fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınacak orijinal vukuatlı nüfus kayıt örneği ile başvuru formlarını doldurup gelebilirsiniz.
Evlenme yardımının miktarı ne kadardır?
Evlenme yardımı için ödenecek miktar, evlenme tarihinizdeki asgari ücretin iki katıdır.
ANALIK YARDIMI
Analık yardımı nedir?
Sigortalı kadına veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısına gebelik süresince yapılan muayene ve tedaviler ile doğum sırasında ve doğumdan sonra kendisi ve doğan çocuk veya çocuklarına gerekli olan her türlü sağlık hizmetinin belirli kurallar kapsamında sağlanmasıdır.
Gebelik yardımı nedir?
Gebelik halinde gerekli olan sağlık hizmetlerinin Kurumca belirlenen sağlık hizmet sunucuları dışındaki sağlık kuruluşlarından alınması ve hekimden alınacak gebeliği kanıtlayıcı bir belge ile Kuruma başvurulması koşuluyla, aylık brüt asgari ücretin %20’si oranında maktu gebelik yardımı yapılır.
Doğum yardımı nedir?
Doğum halinde gerekli olan sağlık hizmetlerinin Kurumca belirlenen sağlık hizmet sunucuları dışındaki sağlık kuruluşlarından alınması ve doğumun hekimden alınacak bir belge veya doğum kayıt belgesi ile belgelendirilmesi ve üç ay içinde Kuruma başvurulması koşuluyla aylık brüt asgari ücretin %40’ı oranında maktu doğum yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğarsa maktu yardım her çocuk için bir kat artırılır.
Emzirme yardımı nedir?
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe, çocuğun ölü doğmaması halinde ve alınacak doğum kayıt belgesinin Kuruma verilmesi koşulu ile her çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere, doğum tarihinde geçerli aylık brüt asgari ücretin %40’ı oranında maktu emzirme yardımı yapılır.
Analık geçici işgöremezlik yardımı nedir?
Kendisi için doğumdan önceki on iki takvim ayı içerisinde en az yüz yirmi gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede çalışmadığı, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre eklenerek belirlenen çalışmadığı her gün için geçici işgöremezlik ödeneği verilir. Ayrıca sigortalı kadının isteği ve doktorun onayı ile, doğuma iki hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum öncesi istirahat edilmeyip de çalışılan bu süreler, doğum sonrası istirahat süresine eklenir. Bu süreler için de sigortalı kadına geçici işgöremezlik ödeneği verilir.
Analık yardımı için nasıl başvuru yapabilirim?
Öncelikle doğumdan önce gebelik yardımı için başvurmanız gerekiyor. Genellikle altıncı ya da yedinci ayda başvuru yapılıyor. Başvuru için muhtemel doğum tarihini belirten doktor raporu ve gebelik maktu yardım dilekçe formu gerekmektedir. Doğumdan sonra ise doğum ve emzirme yardımı için ayrıca başvuru gerekmekte. Bunun için de doktor raporu ve bebeğin veya bebeklerin doğum belgeleri ile birlikte başvuru yapabilirsiniz.
Analık sigortasından kimler yararlanabilir?
Analık sigortası kapsamında; çalışan sigortalı kadınlar maktu ödenek ve geçici işgöremezlik yardımlarından, çalışan sigortalı erkekler ve devlette çalışan sigortalılar ise sadece maktu ödenek yardımından yararlanabilir.
Analık maktu yardımlarından yararlanma koşulları nelerdir?
Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının analığı halinde, doğumdan önceki on iki takvim ayı içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş olması halinde gebelik, doğum ve emzirme maktu yardımlarından faydalanabilinir.
GÖZLÜK YARDIMI
Ne kadar zamanda bir çerçeve yardımı alabilirim?
Gözlük çerçevesi yardımı alma hakkınız beş yılda birdir.
Ne kadar zamanda bir cam yardımı alabilirim?
Gözlük camı yardımı alma hakkınız yılda birdir.
İŞSİZLİK YARDIMI
İşsizlik yardımı nedir?
İşsizlik primi ödeyip zorunlu eğitim yaşını doldurmuş olanlar ile altmış üç yaş arasındaki çalışanlara, diğer nitelik ve koşulları taşımaları kaydıyla, kendi isteği dışında işten ayrılmış olup çalışmaya muktedir ve iş almaya hazır bulunduğu halde uygun bir iş bulma imkansızlığı sebebi ile kazancının geçici olarak durduğu süre için, işsizlik sigortası ödeneği sağlanır.
İşsizlik yardımı ödeneği ne kadardır ve ne şekilde ödenir?
Sigortalıya ödenecek işsizlik sigortası ödeneğinin günlük maktu miktarı, aylık asgari ücretin yetmiş beşte biri kadar olur. Sigortalının geçindirmekle yükümlü kimsesi varsa, işsizlik ödeneği, geçindirmekle yükümlü olduğu her bir kişi için ve en çok üç kişiye kadar %25 artırılarak ödenir. Ancak eşlerden her ikisinin de sigortalılıklarından dolayı aynı zamanda işsizlik sigortasından ödenek almaya hak kazanmaları halinde, kadın sigortalıya geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler için artış verilmez. Sigortalının hak ettiği işsizlik sigortası ödeneklerinin ödenmesi, işsizlik kaydını yaptırdığı günü takip eden ilk Pazartesi gününden başlayarak ikişer haftalık dönemlerle ve ilk ödemesi, üçüncü haftanın ilk iş gününde yapılır. Sigortalı ödenek alacağı günler içinde işe girerse, yalnız işe girişinden önceki günler için ödenek verilir.
İşsizlik yardımı talebinde bulunmak için ne yapmak gerekir?
İşsizlik sigortası ödeneği talebinde bulunabil mek için son defa işinden ayrıldığı işverenden işten ayrılış sebebini gösteren yazılı bir belge veya bonservis almak suretiyle iş yerinin bulunduğu yerdeki Çalışma Dairesine şahsen başvurarak, çalışmaya muktedir ve iş almaya hazır bulunup kendisine uygun bir iş bulunması için gerekli kaydı yaptırarak bu durumunu ve takibini belirten bir belge alması koşuldur. Başvurduğu Çalışma Dairesi tarafından bir işe yerleştirilinceye veya kendi olanakları ile bir işe yerleşinceye kadar Kurumca belirlenecek günlerde ve haftada en az bir gün Kurumun ilgili bölgesel Kuruluşunda hazır bulunarak işsizlik kaydını yeniletmesi, bu hususta örneği ve düzenleme usulü Kurumca belli edilecek belgeleri imzalaması gerekmektedir.
HASTALIK YARDIMI
Sigortalı olarak çalışırken hasta olursam ne yapabilirm?
İşvereninizin ödemediği takdirde, hasta olduğunuz süreler için rapor getirebilir ve bu süreleri dairemizden ödenebilirsiniz.
Hasta olduğum zaman getirdiğim raporlar için ne kadar ödeme yapılır?
Getirdiğiniz raporların ilk iki günü yasamız gereği ödenmemektedir. Diğer günler için ise, geçindikmekle yükümlünüz var ise günlük kazancınızın üçte ikisi, eğer yoksa günlük ücretinizin yarısı oranında ödeme alırsınız.
Ameliyat oldum, işgöremezlik yardımı için ne zaman başvurmam gerekir?
İşgöremezlik yardımı için ameliyat sonrasında altı ay içinde başvurmanız gerekir.
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI YARDIMI
İş kazası nedir?
İş kazası, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada; sigortalı tarafından işyerinde veya işyeri dışında yürütmekte olduğu iş nedeniyle; bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının işveren tarafından görev ile işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda; emzikli kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda; ve sigortalıların, işe başlama ve işten ayrılma saatleri dikkate alınarak, işe gidiş - gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.
Meslek hastalığı nedir?
Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm koşulları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.
Sigortalı olarak çalışırken iş kazası geçirirsem ne yapmam gerekiyor?
İlk olarak iş kazası başvurusu için dairemize ve çalışma dairesine gitmeniz gerekmektedir. Hasta olduğunuz süreler için de rapor getirebilir ve hastalık sigortasından yaralanabilirsiniz.
DİĞER
Benim adıma çıkmış bir ödeneği bir başkası alabilir mi?
Muhtardan onaylı yetki belgesi ile gelirse sizin adınıza çıkmış bir ödemeyi alabilir.
©2012-2024 KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi